Köpvillkor

Försäljningsvillkor

1. Allmänt

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för robotgräsklipparknivar.se produkter, om annat inte särskilt överenskommits skriftligt mellan kunden och Knivsats.


1.2 Vid försäljning till konsument tillämpar robotgräsklipparknivar.se de tvingande regler som följer av tillämplig lagstiftning. Mer information om Distans- och hemförsäljningslagen och Konsumentköplagen finns här.


1.3 Köparen måste vara myndig eller inneha målsmans tillstånd

2. Beställning

2.1 Beställning av robotgräsklipparknivar.se produkter sker via robotgräsklipparknivar.se. För att en beställning skall vara bindande för robotgräsklipparknivar.se, måste beställningen skriftligen bekräftas av Knivsats före genomförd leverans. Detta innebär bland annat att om produkt i Knivsats sortiment utgått eller av annan anledning inte finns att tillgå med iakttagande av rimliga ansträngningar, är Knivsats ej skyldig att tillhandahålla sådan produkt oaktat att kunden beställt densamma enligt ovan.


2.2 Vid orderläggning på ett konto registrerat som företag är i alla avseenden det registrerade företaget att ses som avtalsbunden juridisk part.

3. Leverans och frakt

3.1 Leveransdagen är den dag då produkten lämnas ut ifrån Knivsats lager. Vid leverans fritt kunden är leveransdagen den dag då produkten framkommer till kunden. Avhämtar eller mottager kunden inte produkten på avtalad tid, är leveransdagen den dag då produkten fanns tillgänglig för avhämtning hos Knivsats. Risken för produkten övergår på kunden vid mottagandet av produkten.


3.2 robotgräsklipparknivar.se ombesörjer på begäran för kundens räkning transport inklusive transportförsäkring och väljer lämpligast transportsätt efter överenskommelse med kunden. Om Knivsats ombesörjer transport skall kunden ersätta Knivsats utgifter i samband med transporten om annat inte överenskommits.


3.3 Blir din produkt/försändelse skadad i transporten ber vi dig att anmäla händelsen till Kundservice via robotgrasklippare@gmail.com. Dolda transportskador ber vi dig anmäla inom 7 dagar från mottagandet. Synliga transportskador rekommenderar vi dig att anmäla så snart som möjligt från mottagandet. Senast behöver felet anmälas inom rimlig tid som är 2 månader från mottagandet. Föreligger speciella omständigheter kan det anmälas senare. Underlåtelse att följa dessa riktlinjer kan resultera i att kostnaden för produkten inte ersätts av oss.

4. Leveransförsening

4.1 Kunden får genom skriftligt meddelande till Knivsats häva avtalet såvitt avser försenade produkter om leverans-försening som beror på Knivsats eller något förhållande på hans sida pågår mer än 45 dagar. Knivsats åtar sig att återbetala förskottsbetalat belopp inom 20 arbetsdagar.

5. Pris och betalning

5.1 På Knivsats hemsida och i dess katalog förekommande priser och avgifter är exklusive mervärdeskatt och andra skatter och pålagor samt även exklusive eventuella frakt- eller portokostnader vilka utgår enligt Knivsats gällande prislista på leveransdagen. robotgräsklipparknivar.se levererar endast inom Sverige och samtliga produkter säljs med 25% moms.


5.2 robotgräsklipparknivar.se förbehåller sig rätten att när som helst innan Leveransdagen justera under punkten 5.1 angivna priser, under förutsättning att kunden därvid meddelas. Kunden äger då skriftligen häva köpet i enlighet med punkten 8 nedan.


5.3 Vid beställning från robotgräsklipparknivar.se hemsida finns möjlighet till betalning med svenska VISA- och Master Card-kort.


5.4 Vi reserverar oss för slutförsäljning, feltryck och prisjusteringar där prissättningen är orimligt låg, i dessa fall förbehåller vi oss rätten att korrigera dessa enligt punkt 5.2.

6. Dröjsmål med betalning

6.1 Betalar inte kunden i rätt tid har robotgräsklipparknivar.se rätt att erhålla dröjsmålsränta enligt lag och i förekommande fall hålla på leverans eller del därav.


6.2 Är kunden i dröjsmål med betalning mer än 30 dagar efter det Knivsats anmodat kunden att betala förfallet belopp, får Knivsats genom skriftligt meddelande till kunden häva avtalet helt eller delvis. Häver Knivsats avtalet har Knivsats även rätt till skadestånd.

7. Ägarförbehåll

7.1 Produkterna förblir robotgräsklipparknivar.se egendom till dess de till fullo betalats.


7.2 Till dess äganderätten övergått till kunden, förbinder sig kunden att väl vårda produkterna och att inte utan Knivsats skriftliga medgivande vidtaga ändringar i dessa. Kunden äger inte rätt att överlåta eller upplåta nyttjanderätt till produkter som omfattas av ägarförbehåll.

8. Ångerrätt

8.1 Som kund hos oss har du rätt att ångra ditt köp om du meddelar detta till oss inom 45 dagar från den dagen du mottog produkten. Ångerrätten gäller dock inte datorprogram, operativsystem, spel, ljud- och bildupptagningar om förseglingen/plomberingen brutits. Vid köp av produkter i elektroniskt format t.ex. ljud- eller bildupptagning, spel, och programvarulicenser förlorar du rätten att ångra köpet efter att du mottagit den elektroniska försändelsen eller att licenskod/-information har gjorts tillgänglig. Du är ansvarig endast för varornas minskade värde till följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion.


a) Handlar du som företagare har du 14 dagars ångerrätt och kan endast ångra ditt köp om produktens förpackning är obruten. Om en felrekommendation i kontakt med säljare är gjord gäller 14 dagars ångerrätt även vid bruten förpackning.

b) Använda hygienartiklar och kroppsnära produkter så som rakapparater, tandborstar, in-ear hörlurar/hörlurssnäckor m.fl. godkänns inte ångerköp av hygienskäl. Är förpackningen bruten men produkten oanvänd kan du däremot ångra köpet.

c) Saknas tillhörande originalemballage och/eller tillbehör (kablage, produktmanual etc) vid ångerköp kan Knivsats göra ett avdrag på 10% av varans värde upp till 500kr.

9. Garanti

9.1 Våra produkter levereras med de garantier som tillverkare eller leverantörer erbjuder oss. Innebörden är i första hand reparation om din produkt går sönder. Går produkten inte att reparera byts den mot en likvärdig produkt. Du kan som kund inte åberopa någon ytterligare produktgaranti från robotgräsklipparknivar.se. Garantin överlåts till en eventuell andra hands köpare vilket innebär att du som köpt en produkt i andra hand kan få produkten reparerad hos oss.


9.2 Handlar du som privatperson och har du som ursprungskund rätt att reklamera din produkt inom 3 år från den dagen du mottog den.


9.3 Förbrukningsvaror som batterier, bläckpatroner och toners lämnas normalt 6 månaders garanti om inget annat anges på produktsidan.


9.4 Näringsidkare har ej rätt att åberopa reklamation efter garantitiden.


9.5 Serienumret måste vara intakt för att garantin skall gälla.


9.6 Kom ihåg att skador uppkomna pga för mycket damm i datorn förverkar garantin och reklamationsrätten. Vår rekommendation är att inte låta datorn stå på golvet utan att hänga upp den under skrivbordet. Gör rent den några gånger per år genom luft på burk och öka på så sätt datorns livslängd.

10. Reklamation

10.1 Kund som önskar reklamera fel i beställd vara ska inom tre år men alltid så snart som möjligt efter att felet upptäckts kontakta robotgräsklipparknivar.se via kundservice via email till robotgrasklipparknivar@gmail.com.


10.2 Om robotgräsklipparknivar.se konstaterat att det är fråga om en felaktig vara, och att felet inte beror på någon omständighet på Kundens sida, ska Knivsats på egen bekostnad avhjälpa felet i varan, eller ersätta varan med en ny vara. Knivsats står för returfrakten vid giltiga reklamationer.

11. Ansvar för fel

11.1 robotgräsklipparknivar.se är skyldig att enligt villkoren nedan och med den skyndsamhet omständigheterna kräver på egen bekostnad avhjälpa fel i produkten som består i att den inte uppfyller avtalad specifikation.


11.2 robotgräsklipparknivar.se ansvar omfattar inte fel som är utan betydelse för produktens avsedda användning och som inte innebär olägenhet för kunden.


11.3 robotgräsklipparknivar.se ansvar omfattar inte:


a) fel förorsakade genom kundens användning av produkterna med annan utrustning eller andra tillbehör på ett sätt som påverkar dess funktion;

b) fel förorsakade genom av kunden företagna ändringar eller ingrepp i produkterna som inte sker i enlighet med Knivsats instruktioner;

c) fel förorsakade genom kundens användning av produkterna på ett annat sätt än som framgår av användardokumentationen eller genom försummelse av kunden, dennes personal eller tredje man eller genom andra omständigheter utom Knivsats kontroll;

d) normalt driftsunderhåll såsom justering, normal förslitning eller att anskaffning av förbrukningstillbehör erfordras.


11.4 När produkten är svår att flytta kan felavhjälpande ske hos kunden. Vid sådant avhjälpande skall berörda delar ställas till Knivsats förfogande under därför erforderlig tid. Tid för sådana åtgärder skall förläggas till Knivsats ordinarie arbetstid. På robotgräsklipparknivar.se begäran skall representant från kunden närvara under Knivsats arbete. I övrigt fall skall felavhjälpandet ske hos robotgräsklipparknivar.se eller av denna anvisat serviceställe i Sverige.


11.5 Har kunden anmält fel och det visar sig inte föreligga något fel som Knivsats ansvarar för skall kunden ersätta Knivsats enligt Knivsats vid varje tillfälle gällande prislista.


11.6 Knivsats ansvar för fel är begränsat till det ovan sagda såvida inte grov vårdslöshet föreligger. Kunden kan inte rikta andra anspråk mot Knivsats med anledning av fel.

12. Ansvarsbegränsning

12.1 Skulle skadeståndsansvar eller ersättningsskyldighet uppstå för Knivsats enligt förevarande allmänna villkor skall, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger, ansvaret vara begränsat till ett sammanlagt belopp motsvarande köpeskillingen för den eller de produkter varpå skadeståndsskyldigheten grundar sig.


12.2 robotgräsklipparknivar.se ansvar omfattar endast direkta förluster. robotgräsklipparknivar.se ansvar omfattar således inte indirekta förluster, såsom förlust i näringsverksamhet eller kundens förlust av data, och ej heller skador som Knivsats inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets träffande och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.


12.3 robotgräsklipparknivar.se kan inte hållas ansvariga vid förlust av lagrad information eller programvara. Det är kundens skyldighet att ta erforderlig backup på all data innan installation av ny hårdvara, programvara eller annan utrustning sker.


12.4 Skulle robotgräsklipparknivar.se vara förhindrad att leverera eller företa omleverans alternativt om en sådan leveransplikt blir orimligt betungande som följd av arbetskonflikt eller andra omständigheter som parterna inte kan råda över så som brand, krig, mobilisering eller oväntade militära inkallningar av motsvarande proportioner, rekvisitioner, beslag, valutarestriktioner, uppror och upplopp, transporthinder, varubrist, brist på bränsle, samt förseningar av leveranser från underleverantörer eller producenter som följd av liknande omständigheter som tas upp i denna punkt, är Knivsats fri från allt ansvar med undantag av reklamationer och kreditering av saknade produkter.

13. Överlåtelse av avtalet

13.1 Knivsats får utan kundens medgivande överlåta rätten att mottaga betalning enligt förevarande allmänna villkor.


13.2 Förevarande allmänna villkor får i övrigt inte överlåtas utan andra partens samtycke.

14. Personuppgifter

14.1 När du genomför ett köp på robotgräsklipparknivar.se behöver du ange vissa personuppgifter får att vi ska kunna leverera varan till dig; namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Dessa uppgifter använder vi för att kunna fullfölja våra åtaganden mot dig som kund, vid garantiärenden samt för försäljningsstatistik. Angiven e-postadress används även för marknadsföring om du valt detta alternativ i dina kontoinställningar. Vid val av ett betalningssätt som kräver kreditupplysning (finansiering och Klarna Faktura) krävs även personnummer utöver ovan nämnda uppgifter.


Angivna personuppgifter sparas i vårt system i 10 år.


Enligt föreskrifterna i Personuppgiftslagen (PUL) har du som kund hos oss rätt att få ett registerutdrag med information om vilka personuppgifter vi har registrerat om dig. För få ett sådant utdrag vänligen kontakta oss på robotgrasklipparknivar@gmail.com


Robotgräsklipparknivar.se lämnar inte ut eller säljer personuppgifter vidare till tredje part. Tredjepart kan endast få tillgång till de uppgifter som är nödvändiga för att utföra särskilda tjänster för Knivsats. I sådana fall undertecknas strikta avtal för att säkerställa informationssäkerheten. Knivsats bestämmer dessutom alltid hur behandlingen av uppgifterna ska ske.


14.2 Om ditt köp avbryts e-postar vi en kom-ihåg-lista till dig över de produkter som du lagt i kundvagnen. Detta är en extra kundservice för att göra ditt köp hos oss så smidigt och enkelt som möjligt. Du kan när som helst återskapa kundvagnen med alla varorna i.


Pris och tillgänglighet på produkterna baseras på tidpunkten då du la produkterna i kundvagnen. Vi förbehåller oss rätten att ändra priserna något i samband med olika kampanjer med utlöpsdatum. Produkterna kan också ha sålts slut.


Vi sänder även ut orderdokument, kundundersökningar samt uppföljande e-post efter köp.

15. Skiljedom eller tvist

15.1 Privatpersoner: Knivsats följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer i en eventuell tvist gällande reklamationer.


15.2 Företag: Tvister angående tolkningen eller tillämpningen av dessa allmänna villkor och därmed sammanhållande rättsförhållanden skall avgöras av skiljemän. Om vid tvist värdet av vad som yrkas uppenbart inte överstiger tio gånger det vid tiden för påkallande av skiljeförfarande gällande basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring skall tvisten avgöras av ensam skiljeman som på parts begäran utses av Stockholms Handelskammare.

16. Copyright

16.1 Allt innehåll på dessa sidor är att betrakta som Robotgräsklipparknivar.se, eller underleverantörers egendom. Informationen är skyddad genom bl.a. upphovsrätt, marknadsförings- och varumärken. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn samt information om produkter gällande bl.a. produktens vikt, bilder och grafik, design, layout och annat innehåll ovillkorligen ej får kopieras eller användas utan explicit medgivande (skriftligt) från Robotgräsklipparknivar.se.

17. Förändring av försäljningsvillkor

17.1 robotgräsklipparknivar.se förbehåller sig rätten att ändra i nuvarande försäljningsvillkor.